POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal 3/2018, us informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer mixt de propietat de CAL SORTIR 2020, S.L. Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, es poden adreçar en qualsevol moment a aquesta entitat, al domicili: C/ BONAIRE 20 25004, LLEIDA.

FINALITAT PRINCIPAL

Els Responsables tractaran les vostres dades per a la gestió de la contractació de productes o serveis sol·licitats, així com per canalitzar les sol·licituds d'informació, suggeriments i reclamacions de clients per a la seva gestió i resolució. Les vostres dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu en mantenir el registre únic, o mentre no exerceixi el seu dret de supressió o limitació del tractament.

ALTRES FINALITATS

Enviament de comunicacions publicitàries o promocionals dels Responsables del Tractament relatiu als seus productes i serveis per tots els canals disponibles (inclosos mitjans electrònics); de caràcter general o adaptats a les seves característiques personals d'acord amb els seus interessos, mitjançant l'elaboració d'un perfil comercial sobre la base de la informació facilitada i mitjançant tractaments automatitzats, perdurant la seva autorització fins que no sigui revocat el consentiment. Així mateix, aquesta informació podrà ser utilitzada per realitzar estudis de mercat i prospecció comercial, informes dhàbits de consum, dades estadístiques i tendències del mercat, incloent enquestes per millorar els nostres serveis.

Amb la inclusió de les noves tecnologies dins de les comunicacions, publicacions i accions comercials que pot fer CAL SORTIR 2020, S.L. i la possibilitat que en aquestes puguin aparèixer les dades personals i/o imatges que ha proporcionat a la nostra empresa dins del vincle comercial existent o puguem recollir dins dels enregistraments efectuats a l'organització de l'esdeveniment contractat. I atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l'article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, CAL SORTIR 2020, S.L. informa que podrà publicar les dades personals que puguem recollir o imatges en les quals apareguin individualment o en grup que amb caràcter comercial es puguin realitzar amb la nostra empresa, sense que sigui finalitat la identificació o reconeixement de persones, més que amb un mer fi promocional i comercial de l'esdeveniment contractat l'ús del qual seria:

- La pàgina web i perfils a les xarxes socials de l'empresa.
- Filmacions destinades a difusió comercial.
- Fotografies per a revistes o publicacions relacionades amb el nostre sector.

LEGITIMACIÓ

La legitimació per al tractament de les vostres dades per a la creació d'un compte personal és l'execució del contracte del registre del compte digital, pel qual vostè accepta els termes i condicions que figuren a la web i així poder utilitzar els serveis oferts. L'enviament de les comunicacions publicitàries o promocionals de productes i serveis, així com l'elaboració de perfils comercials està basada en el consentiment que se us demana a través del marcatge de les caselles corresponents, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte del compte personal de la web.

DESTINATARIS

En alguns casos, cal que comuniquem o cedim la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per poder prestar-li el servei que ha sol·licitat. Així mateix, la vostra informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les vostres dades de caràcter personal.

DRETS

Accés, rectificació, supressió i oposició al tractament, així com altres drets. Les persones interessades tenen dret a obtenir l'accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits, així com el dret a l'oblit. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les que hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, l'interessat podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, els interessats poden adreçar-se per correu postal, adjuntant còpia d'un document acreditatiu de la seva identitat (DNI o Passaport), a CAL SORTIR 2020, S.L. oa cadascun dels responsables, a l'adreça: C/ BONAIRE 20 25004, LLEIDA. La persona interessada pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no estigui satisfeta amb l'exercici dels seus drets, per a més detall consulteu la web www.agpd.es.