AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

Estàs visitant la pàgina web www.lleidamusicfestival.com titularitat de CAL SORTIR 2020, S.L. con domicilio social en C/ BONAIRE 20 25004, LLEIDA, con NIF núm. B25778143.

Pots contactar amb EL TITULAR a través de qualsevol dels següents mitjans:

Correu electrònic de contacte: info@lleidamusicfestival.com

USUARIS
Aquestes condiciones (d’ara endavant Avís Legal) tienenmiedo finalitat regular ho uso de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

L’accés i/o ús d’aquesta pàgina web del TITULAR atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condiciones generals d’ús aquí reflectides. Estascondicionas seran aplicable independentment de les condiciones generals de contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL
www.lleidamusicfestival.com proporciona l’accés a informació, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En dichoregistro l’USUARI serà responsable d’aportar informació real i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot lliurar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent yconfidencial d’aquesta.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i (con caràcter enunciatiu, però no limitatiu), a no usar-los per a:

– Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contrariasala bona fe i a l’ordre públic.

– Difondre continguts o propaganda de carácterracista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra losderechos humans.

– Provocar danys els sistemes físics i lògics del TITULAR, de les seves proveïdores o de terceraspersonas, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físicoso lògics que siguin susceptibles de provocar losdaños anteriorment esmentats.

– Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar lascuentas de correu electrònic d’altres usuaris ymodificar o manipular els seus missatges.

– Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen con fines comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot ho envio de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR té el dret de retirar todosaquelloscomentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no seráresponsable de les opinions abocades por losusuarios a través dels fòrums, xats, un otrasherramientas de participació.

PROTECCIÓ DE DADES
Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit ho documento de política de privacitat.

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDRUSTRIAL
EL TITULAR es propietari de tots els derechosdepropietat intel·lectual i industrial de la seva páginaweb, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura ydiseño, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per a sufuncionamiento, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. D’acord con el que s’estableix en els articles 8 i 32.1, párrafosegundo, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicaciónpública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part de loscontenidos d’aquesta pàgina web, con fines comercials, en qualsevol suport i por qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.

L’USUARI es compromet a respectar losderechosde Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar loselementos del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur de suordenadoro en qualsevol altre suport físicosiempre i quan sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L’USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat laspáginas del TITULAR.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
L’USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat lossiguientesàmbits:

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i sucalidad o interoperabilitat.

b) La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l’USUARI.

c) La infracció de la legislació vigent por parteix de l’USUARI o tercers i, concret, de losderechos de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d’altres persones o entitats.

d) L’existència de codis maliciosos o cualquierotroelement informàtic nociu que pudieracausardanys al sistema informàtic del USUARIOo de tercers. Es responsabilitat de l’USUARI, en tot cas, disposar de herramientasadecuadas per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.

e) L’accés fraudulent als continguts o serveis por tercers no autoritzats, o, en sucaso, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges ycomunicaciones de qualsevol classe que dichosterceros poguessin realitzar.

f) L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilizaciónposteriorque d’ells faci l’USUARI. EL TITULAR posarà tots els esforços i mediosrazonables per a facilitar la informaciónactualizada i fefaent.

g) Els danys produïts a equips informáticosdurante l’accés a la pàgina web i els dañosproducidos als USUARIS quan tinguin suorigen en fallades o desconnexions les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.

h) Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies ocorregudes por caso fortuït o força major.

EN cas que existeixin fòrums, ho uso dels mismo uno altres espais anàlegs, s’ha de tenir en compte que, els missatges reflecteixen únicament l’opinió de l’USUARI que els remeto, que li ho únic responsable. EL TITULAR no es haceresponsable del contingut dels mensajesenviados por l’USUARI.

MODIFICACIÓ D’AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA
EL TITULAR es reserva el dret de realitzar sinprevio avís les modificacions que considero oportunes el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localizadossu portal.

La vigència de les citades condiciones anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents hastaque siguin modificades por unes altres debidamentepublicadas.

ENLLAÇOS
En cas que en www.lleidamusicfestival.com s’incloguessin enllaços o enllaços a uns altres sitiosde Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipode control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà responsabilidadalgún por els continguts d’algun enlaceperteneciente a un lloc web aliè, ni garantizarála disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa yconstitucionalidad de qualsevol material o informació contingut en cap de dichoshipervínculos un altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes conexionesexternas no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació con les entidadesconectadas.

DRET D’EXCLUSIÓ
EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serviciosofrecidos sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquellosusuarios que incompleixin el contingut d’aquest avís legal.

GENERALITATS
EL TITULAR perseguirà l’incompliment de estascondicionas, així com qualsevol utilizaciónindebida del seu portal exercint totes lasaccionas civils i penals que lepuedancorresponder en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre EL TITULAR i l’USUARI es regirà por la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d’aquest avís legal es resoldran por els juzgadosy tribunals competents.

2021 Cal Sortir 2020 S.L.
Tots els drets reservats.

 

De dilluns a divendres de 10h a 18h
info@lleidamusicfestival.com
Carrer Bonaire, 20, 25004 Lleida

 

Avís legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
Preguntes freqüents

wpChatIcon