COMING SOON 2023

MOLTES GRÀCIES!

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

Estàs visitant la pàgina web www.lleidamusicfestival.com titularitat de CAL SORTIR 2020, S.L. amb domicili social en C/ BONAIRE 20 25004, LLEIDA, amb NIF núm. B25778143.

Pots contactar amb EL TITULAR a través de qualsevol dels següents mitjans:

Correu electrònic de contacte: [email protected]

USUARIS

Aquestes condicions (d'ara endavant Avís Legal) tenen com a finalitat regular l'ús de la pàgina web del TITULAR que posa a la disposició del públic.

L'accés i/o ús d'aquesta pàgina web del TITULAR atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals d'ús aquí reflectides. Aquestes condicions seran aplicables independentment de les condiciones generals de contractació que si escau resulten d'obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

www.lleidamusicfestival.com proporciona l'accés a informació, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al TITULAR o als seus llicenciadors als quals l'USUARI pugui tenir accés.

L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l'USUARI serà responsable d'aportar informació real i lícita. A conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot lliurar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que EL TITULAR ofereix a través del seu portal i (con caràcter enunciatiu, però no limitatiu), a no usar-los per a:

– Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contrariasala bona fe i a l'ordre públic.
– Difondre continguts o propaganda de carácterracista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
– Provocar danys els sistemes físics i lògics del TITULAR, de les seves proveïdores o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
– Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
– Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen con fines comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.

EL TITULAR té el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no siguin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR no será responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, u altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Tot el relatiu a la política de protecció de dades es troba recollit al document de política de privacitat.

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDRUSTRIAL

EL TITULAR es propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del TITULAR o dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. D'acord con el que s'estableix en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i por qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del TITULAR.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat.

L'USUARI no podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines del TITULAR.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L'USUARI reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva única responsabilitat. concret, a títol merament enunciatiu, EL TITULAR no assumeix cap responsabilitat dels següents àmbits:

a) La disponibilitat en el funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i sucalidad o interoperabilitat.
b) La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'USUARI.
c) La infracció de la legislació vigent por parteix de l'USUARI o tercers i, concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin propietat d'altres persones o entitats.
d) L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que poguès causar danys al sistema informàtic de l'USUARI o de tercers. Es responsabilitat de l'USUARI, en tot cas, disposar de les eines adecuades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.
e) L'accés fraudulent als continguts o serveis por tercers no autoritzats, o, si escau, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers poguessin realitzar.
f) L'exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilizació posterior que d'ells faci l'USUARI. EL TITULAR posarà tots els esforços i mitjans raonables per a facilitar la informació actualitzada i fefaent.
g) Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produits als USUARIS quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
h) Els danys o perjudicis que es deriven de circumstàncies ocorregudes por un cas fortuït o força major.

EN cas que existeixin fòrums, o l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, s'ha de tenir en compte que, els missatges reflecteixen únicament l'opinió de l'USUARI que els remeto, que li ho únic responsable. EL TITULAR no es farandulero responsable del contingut dels missatges enviats por l'USUARI.

MODIFICACIÓ D'AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

EL TITULAR es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localizats en el seu portal.

La vigència de les citades condiciones anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades por unes altres degudament publicades.

ENLLAÇOS

En cas que en www.lleidamusicfestival.com s'incloguessin enllaços o enllaços a uns altres llocs d'Internet, EL TITULAR no exercirà cap tips de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà responsibilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertinent a un lloc web aliè, ni garantizara la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació contingut en cap d'aquests hipervincles d'altres llocs d'Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexiones externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ

EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i/o las serveis ofertats sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

GENERALITATS

EL TITULAR perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions, així com qualsevol utilizació indeguda del seu portal exercint totes les acciona civils i penals queli puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EL TITULAR i l'USUARI es regirà por la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals competents.

Tots els drets reservats.

De dilluns a divendres de 10h a 18h
[email protected]
Carrer Bonaire, 20, 25004 Lleida

Avís legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
Preguntes freqüents

logotipo-lleidamusic